Společnost Re-Pre reklamní studio s.r.o. (dále jen „Správce“), IČO: 29211115, se sídlem Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava, společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65966 zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení dotazu, poptávky nebo objednávky, plnění smlouvy, poskytování obchodu a služeb, zajištění provozních činností a vedení zákaznické evidence.

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • titul
  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme prostřednictvím kontaktního (poptávkového) formuláře.

Zpracovatelé a příjemci

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozních činností a poskytování obchodů a služeb nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.

Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.

Doba zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu nebo poptávky zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku. Důvodem pro archivaci osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

Kde nás kontaktovat

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@re-pre.cz.